SCC ส่ง SCGC ซื้อกิจการ60%ธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในเนเธอร์แลนด์

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

SCC ส่งบริษัทลูก SCGC เข้าซื้อกิจการธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในเนเธอร์แลนด์ สัดส่วน60% เป็นมูลค่า 2,100 ล้าน คาดกระบวนการแล้วเสร็จสิ้นปี65 ต่อยอดสู่ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลครบงจรมากยิ่งขึ้น

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ขอบริษัท SCG ChemicalsTrading (Singapore) Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC โดย SCC ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน SCGC ได้ลงนามในสัญญาเข้าซื้อกิจการสัดส่วนร้อยละ 60 ใน Recycling Holding Volendam BV (Kras) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการจัดการขยะใช้แล้วจากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ มูลคำประมาณ 55.1 ล้านยูโร หรือประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยธุรกรรมนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้น ภายในปี 2565

ในปี 2564 Kras มียอดขายรวมจำนวน 92.7 ล้านยูโร (ประมาณ 3,500 ล้านบาท) และกำไรสุทธิ 5.5 ล้านยูโร (ประมาณ 210 ล้านบาท) มีสินทรัพย์ 30.5 ล้านยูโร (ประมาณ 1,160 ล้านบาท) มีความสามารถในการจัดหาขยะพลาสติกและกระดาษใช้แล้วอยู่ที่ 160,000 และ 120,000 ตันต่อปีตามลำดับ ซึ่งเป็นขยะที่มีคุณภาพสูง สำหรับนำไปดำเนินการต่อในห่วงโซ่คุณค่า Circular economy นอกจากนั้น Kras มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี และจะมีกำลังการผลิตเพิ่มสองเท่าในปี 2566 โดยผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลของ Kras เพิ่มติมได้ที่เว็บไซต์ ww.kras-recycling.com

การลงทุนในครั้งนี้จะเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ SCGC ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ SCGC เข้าสู่ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลครบงจรมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บขยะกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก ตลอดจนการแปรรูปเม็ดพลาสติกและส่งมอบให้ลูกค้าในทวีปยุโรป

โดยคาดการณ์ความต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในทวีปยุโรป จะเติบโตในอัตราร้อยละ 10.6 ต่อปี ในอีก 5 ปี ตามการวิเคราะห์ของ Nexant Energy & Chemicals Advisory (NexantECA) นอกจากนั้น การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้ SCGC สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายของ Kras หลังจากการ
เข้าซื้อกิจการใน Sirplaste ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงในประเทศโปรตุเกสเมื่อเดือนเมษายน2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนร้ SCGC เป็นบริษัทผู้นำด้านธุรกิจเคมิคอลส์ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
อินโดนีเชียและเวียดนาม โดยมี 4 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่

1) ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเชียน

2) มุ่งขยายและสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจไวนิล ครบวงจร

3) เป็นผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green polymer) โดยมีแผนขยาย
ธุรกิจในทวีปยุโรป

4) พัฒนาและเร่งการเติบโตของสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA)